Penerbitan

Manual Pengguna

Manual Pengguna - Agensi Pengguna Khusus (APK)
Manual Pengguna - Agensi Pengguna Luar (APL)

Katalog Data (0)

http://pgc.townplan.gov.my/?id=katalog


Lain-Lain Penerbitan (4)

Lain-lain penerbitan yang berkaitan untuk sistem I-Plan


Permohonan Data (2)

Permohonan Data


Rancangan Fizikal Negara (3)

Rancangan Fizikal Negara (RFN) merupakan suatu pernyataan bertulis yang merumuskan dasar-dasar strategik bagi menentukan arah tuju pemajuan fizikal dan pemuliharaan bagi seluruh Semenanjung Malaysia


Rancangan Struktur Negeri (0)

Rancangan Struktur (RS) adalah merupakan suatu pernyataan bertulis yang menerangkan dasar dan cadangan strategik negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan bandar dan desa


Rancangan Tempatan (0)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen rasmi yang mentafsirkan dasar dan cadangan umum yang terkandung di dalam Rancangan Struktur (RS) kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal.