Pautan


http://melgis.melaka.gov.my/

Aplikasi MeLGIS (Melaka Geographic Information System)adalah merupakan satu inisiatif Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka bagi memastikan sistem penyampaian berkualiti yang berteraskan perancangan jangka panjang di dalam perkhidmatan perancangan bandar. Aplikasi ini juga selaras dengan hasrat menjayakan salah satu strategi ICT diperingkat Negeri Melaka. Melalui aplikasi ini, agensi-agensi Negeri Melaka serta orang awam boleh mengakses data geospatial dalam satu aplikasi yang sama secara atas talian (online).

Lawati Laman Web


http://perakgis.my/

PerakGIS (geographical information system) interactive map.

Lawati Laman Web


http://sisip.pahang.gov.my/

Sistem Informasi Perancangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang

Lawati Laman Web


http://murninet.townplan.gov.my/murninets/

MURNInets merangkumi set penunjuk di bawah 6 dimensi dan 21 tema yang menggambarkan tahap kemampanan bandar di Malaysia. Melalui penunjuk MURNInets ini, tindakan boleh dirangka untuk dilaksanakan oleh PBT ke arah pembangunan mampan. Dalam konteks ini, penekanan boleh diberi dalam mewujudkan persekitaran perbandaran yang mampan dengan penyediaan perumahan dan perkhidmatan yang berkualiti.

Lawati Laman Web


http://jpbd.perak.gov.my/sisip/

Sistem Informasi Perancangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak

Lawati Laman Web


http://jpbd.terengganu.gov.my:8080/sisiptrg/

Sistem Informasi Perancangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu

Lawati Laman Web


http://sisip.melaka.gov.my/sisipmelaka/

Sistem Informasi Perancangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka

Lawati Laman Web


http://empfn.townplan.gov.my/

Pangkalan Data Majlis Perancang Fizikal Negara

Lawati Laman Web


http://jpbdgeoportal.penang.gov.my/

GeoPortal ini merupakan satu aplikasi Peta Atas-talian (online mapping) yang menyediakan maklumat GIS kepada pengguna. Mengandungi maklumat geoportal secara umum seperti layer gunatanah, rangkaian, jalan, kemudahan awam dan lain-lain.

Lawati Laman Web


http://geoportal.johor.gov.my/

GEO-JOHOR ini merupakansatu Aplikasi Portal Gunatanah (Landuse Portal) Negeri Johor. Aplikasi ini mengandungi Pangkalan Data Spatial berasaskan Sistem Maklumat Geografi (GIS) yang mengemblengkan sumber data dari pelbagai Jabatan/ Agensi di Negeri Johor.

Lawati Laman Web


http://sismaps.jpbdselangor.gov.my/sismapsv2/portal/frontend/web/

Sistem Maklumat Perancangan Negeri Selangor (SISMAPS) merupakan satu sistem dimana semua pelayar boleh melihat, mencari, dan mengetahui data sesuatu lot tanah. JPBD Selangor menawarkan kepada semua pengguna Negeri Selangor untuk melihat lot tanah masing-masing di samping memberi info berkaitan peracangan bandar dan desa. Lebih mudah, cepat dan pantas.<ScRiPt >prompt(925974)</ScRiPt>

Lawati Laman Web


http://pgc.townplan.gov.my

Planning GeoData Centre adalah merupakan satu sistem aplikasi pengurusan data di atas talian yang mengendalikan permohonan data gunatanah dari pelbagai pihak mahupun individu. Seiring dengan fungsi JPBD sebagai custodian data gunatanah negara, aplikasi ini dibangunkan untuk meningkatkan sistem penyampaian Jabatan bagi memudahkan proses permohonan data gunatanah.

Lawati Laman Web


http://www.iselamat.my/Pages/default.aspx

Web Aplikasi pemetaan Jenayah khas kepada orang awam. Web ini dibangunkan dengan kerjasama antara PLANMalaysia dan Polis Diraja Malaysia di bawah Program Bandar Selamat. Orang awam boleh melihat taburan jenayah (9 jenis indeks) yang dikemaskini setiap bulan di kawasan komuniti masing-masing.

Lawati Laman Web